Dla większości z nas, najważniejszą częścią rachunku jest oczywiście rozliczenie za okres od dnia/ do dnia, w którym korzystaliśmy z energii i za który teraz musimy zapłacić. Warto jednak, dokładnie przyjrzećsię szczegółowemu rozliczeniu zużycia energii za okres od dnia/ do dnia. Okazuje się bowiem, że poza opłatą za faktyczne zużycie, istnieje jeszcze kilka kosztownych pozycji.

Ale zacznijmy od początku…

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną składa się z dwóch elementów: obrotu (jest to koszt za faktycznie zużytą energię elektryczną) i dystrybucji (czyli kosztów za dostarczenie tej energii).

Ponadto każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać podstawowe elementy, które identyfikują klienta oraz informują jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. Musi się naniej znaleźć numer licznika na podstawie którego przygotowano rozliczenie. Ważnym elementem rozliczenia jest również taryfa. Opłatami zawartymi w taryfie dystrybutora (zatwierdzonymi przez Prezesa URE dla wszystkich grup taryfowych) są właśnie wspomniane, kosztowne punkty na naszym rachunku. Są to opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa, opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa (składnik jakościowy)oraz opłata kogeneracyjna.

Uwaga!

Faktury mogą się od siebie nieco różnić w zależności od rodzaju podpisanej umowy (sprzedażowa, dystrybucyjna,  kompleksowa) i sposobu rozliczeń za energię (prognozowane, rozliczeniowe i za zużycie rzeczywiste). Nie ma to jednak wpływu na najważniejsze informacje, jakie możesz znaleźć na fakturze za prąd!

Opłata za energię czynną (energia czynna) ta cena dotyczy wyłącznie energii, którą w danym okresie wykorzystałeś. Obliczana jest jako iloczyn zużytej energii oraz ceny 1 kWh.

Opłata jakościowa lub składnik jakościowy – składnik ten dotyczy zarzadzania energią w całym systemie. Jest to stawka, którą pobiera OSD i w całości odsyła do PSE. Opłata ta wynika z tego, że operator musi zapewnić dostęp do energii przez cały czas, ale także zapewnić rezerwy.

Opłata sieciowa (opłata przesyłowa zmienna, lub opłata dystrybucyjna zmienna) – wartość tych składników zależy od tego, ile mamy stref w taryfie. W każdej strefie ten składnik może być inny.Opłata zmienna jest to opłata za dostarczenie energii do  PPE  (Punktu Poboru Energii).

Opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył) – opłata stała odzwierciedlakoszty, które musimy ponieść, które wiążą się ze zbudowaniem infrastruktury sieci, stacji, wszystkiego co jest potrzebne, żeby dosłać klientowi energię. Pokrywa więc koszty konserwacji urządzeń energetycznych oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych. Ta opłata ma charakter niezależny od tego ile energii zostanie pobranej.

Opłata przejściowa – jest to opłata stała, traktowana jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość obliczana jest w zależności od rocznego zużycia energii. Opłata przejściowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008r. (na mocy ustawy z dn. 29.06.2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej).

Opłata abonamentowa – Odpowiada kosztom ponoszonym w związku z obsługą klienta. To opłata, która operator nalicza zgodnie z taryfą za odczytanie pomiarów i wystawienie faktury.

Opłata kogeneracyjna – to jest stawkaza energię wytworzoną w źródłach innych niż elektrownie np. elektrociepłownie.

Opłata handlowa – związana jest z obsługą handlową – wystawianiem i dostarczaniem faktur.

Energia bierna (indukcyjna i pojemnościowa)– jeżeli tgφ jest większy niż wartość umowna to są pobierane dodatkowe wysokie opłaty za przekroczenie poboru energii biernej indukcyjnej. W przypadku pojawienia się energii biernej pojemnościowej odbiorca ponosi opłatę proporcjonalną do zużycia energii.