Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas naszej współpracy jest Hobo Sys-tems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin, NIP: 712-334-22-85 REGON: 367574509, KRS 0000683358 kapitał zakładowy 331 750 zł w całości wpłacony, Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach (pkt a – d dotyczą naszych Klientów):
  • zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 3. Administrator danych oferuje System Inteligentnego Zarządzania Energią – umożliwiający zdalne odczytywanie wskazań liczników energii. Po skorzystaniu przez Państwa z tej usługi Administrator będzie zbierał i wykorzystywał następujące informacje – miejsce poboru energii, data i czas odczytu, numer urządzenia pomiarowego, stan licznika, jakość energii. Dane te będą przesyłane do chmury Microsoft Azure, gdzie będzie następowało przeliczenie i otrzymają Państwo wynik poprzez interfejs www, na dedykowanym dla Państwa firmy koncie. Stosowanie systemu zapewni lepszą jakość świadczonych usług oraz umożliwi nam przeprowadzanie analizy i zaoferowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania energią.
 4. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas trwania samej współpracy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wycofania zgody.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:
  • osobom upoważnionym przez Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przetwarzania danych,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Hobo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
  • innym administratorom, np. kurierom, placówkom pocztowym.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-mail: info@hobosystems.pl