Regulamin sklepu internetowego Aiflo

§1 Definicje

 1. Dostawca Hobo Systems z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 8a, 20-150 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7123342285, REGON 367574509.
 2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Forma pisemna – forma zawarcia lub zmiany umowy, której zachowanie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 4. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie lub zawiera aneks do Umowy o świadczenie usług.
 5. Produkt – produkty prezentowane w witrynie aiflo.pl, to jest usługi świadczone przez Dostawcę oraz urządzenia przeznaczone do świadczenia usług przez Dostawcę.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego AIFLO.
 7. Regulamin świadczenia usług – dokument określający prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej w formie pisemnej umowy, określającej zasady korzystania z poszczególnych usług.
 8. Sklep Internetowy AIFLO (Sklep) – dostępny pod adresami: aiflo.pl serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień oraz zawieranie aneksów do Umowy o świadczenie usług.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca urządzeń przeznaczonych do świadczenia usług przez Dostawcę, zawierana przy wykorzystaniu Sklepu pomiędzy Dostawcą a Klientem.
 10. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie przez Dostawcę usług w zakresie monitoringu, zarządzania, doradztwa, wykonania audytu oraz innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego AIFLO.
 11. Umowa o świadczenie usług przedpłaconych – umowa o świadczenie przez Dostawca usług zawierana poprzez wykonanie czynności faktycznych przewidzianych w Regulaminie świadczenia usług.
 12. Usługa dodatkowa – usługa towarzysząca wykonaniu Zamówienia dotyczącego Umowy sprzedaży urządzeń lub polegająca na dodatkowym świadczeniu w związku z zawieraną Umową sprzedaży urządzeń, wybierana opcjonalnie przez Klienta przy złożeniu Zamówienia, której warunki realizacji zostały określone w odrębnych regulaminach dostępnych na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia oraz dostarczanych Klientowi.
 13. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę dostarczenia Klientowi, w zależności od dokonanego wyboru, odpowiednich dokumentów w celu zawarcia w Formie pisemnej: Umowy o świadczenie usług, aneksu do Umowy o świadczenie usług, Umowy o świadczenie usług przedpłaconych, Umowy sprzedaży, umowy dotyczącej Usług dodatkowych.
 14. Zestaw startowy – urządzenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeznaczone do wykorzystywania przez Klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług przedpłaconych, umożliwiające Klientowi skorzystanie z usług o wartości ustalonej zgodnie z treścią zawartej umowy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także realizacji reklamacji dotyczących złożonych Zamówień.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aiflo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja na www.aiflo.pl
 2. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem dokonania Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do realizacji Zamówienia i przygotowania treści Umowy.
 4. Dostawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • dopuści się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  • dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Dostawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Dostawcy.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Dostawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Dostawcy;
  • korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Klientowi nie wolno przekazywać osobom trzecim hasła umożliwiającego logowanie do Sklepu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

§ 4 Wymagania dotyczące Klienta

 1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który spełnia łącznie warunki określone poniżej oraz warunki określone w pozostałych postanowieniach Regulaminu:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Ze Sklepu może skorzystać – w tym złożyć Zamówienie – zarówno Klient, który jest już lub był stroną Umowy
  o świadczenie usług, jak również Klient, który nie korzystał lub nie korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę.
 3. W celu dostępu do serwisu internetowego Sklepu, Klient we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić następujące narzędzia i spełnić następujące warunki techniczne służące korzystaniu z serwisów internetowych:
  • korzystanie z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu co najmniej 320px x 480px;
  • korzystanie z aktualnie dostępnych przeglądarek stron WWW, które posiadają nadal wsparcie i aktualizacje producenta.

§ 5 Składanie Zamówienia

 1. Prezentacja Produktu oraz zamieszczone w serwisie internetowym (na stronach internetowych) Sklepu informacje o warunkach Umów o świadczenie usług, Umowy sprzedaży, co do których Klient może złożyć Zamówienie, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami, w szczególności należy wykonać następujące czynności:
  • zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług, Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami
   o właściwościach Produktu (w tym urządzenia);
  • zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, a w szczególności: regulaminami świadczenia usług przez Dostawcę, regulaminami promocji, dostępnymi wzorami Umów o świadczenie usług;
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, a w przypadku Zamówienia dotyczącego Umowy
   o świadczenie usług na warunkach promocyjnych – także zaakceptować właściwy regulamin promocji, jeżeli Zamówienie składane jest w związku z obowiązującą promocją;
  • dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
  • poprawnie wypełnić formularz dedykowany dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  • wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  • wykonać dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed złożeniem Zamówienia – także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. Oświadczenia Klienta złożone w ramach dokonanego Zamówienia zostaną dodatkowo wydrukowane na formularzach dokumentów kierowanych do Klienta w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży, w związku z realizacją Zamówienia.
 5. W celu przesłania Zamówienia do Dostawcy, po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) należy wybrać na stronie internetowej Sklepu odpowiedni przycisk zatwierdzający Zamówienie oraz warunki płatności.
 6. Wyświetlona informacja o obowiązku zapłaty oznacza:
  • w przypadku Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży – z zastrzeżeniem ust. 6 lit c poniżej, obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki, a także innych Usług dodatkowych (jeżeli były objęte Zamówieniem), wskazanych w podsumowaniu Zamówienia oraz na fakturze doręczonej Klientowi w przesyłce z tym Produktem;
  • w przypadku Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług – obowiązek dokonywania przez Klienta zapłaty tych należności na rzecz Dostawcy, jakie będą ciążyły na Kliencie po zawarciu tej Umowy oraz zapłaty kosztów przesyłki, o ile przesyłka będzie realizowana;
  • w przypadku Zamówienia dotyczącego zakupu Zestawu startowego – obowiązek zapłaty przez Klienta na ręce kuriera doręczającego przesyłkę zawierającą zamówiony Zestaw Startowy ceny zamówionego przez Klienta Zestawu startowego wraz z kosztami przesyłki, wskazanych w podsumowaniu Zamówienia oraz na fakturze doręczonej Klientowi w przesyłce z Zestawem Startowym.
 7. Po złożeniu Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług Klient może otrzymać na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu informację o dokumentach, których kopie zobowiązany będzie przesłać Dostawca w związku z Zamówieniem. Przesłana Klientowi wiadomość będzie także zawierała informację o sposobie oraz terminie doręczenia kopii dokumentów do Dostawcy. Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu przez Dostawcę kompletu wymaganych dokumentów oznaczających zawarcie Umowy.
 8. Dostawca dokona weryfikacji oświadczeń złożonych przez Klienta w ramach składania Zamówienia oraz kopii dokumentów przesłanych przez Klienta, w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta, którego Zamówienie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług i w przypadku pozytywnych wyników tej weryfikacji przystąpi do realizacji Zamówienia.
 9. Dostawca zastrzega, że w przypadku, gdy ocena wiarygodności płatniczej Klienta powodowałaby obowiązek wniesienia kaucji przez Klienta, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej o tym obowiązku wraz z informacją o niemożności realizacji Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług. W takim przypadku zawarcie Umowy o świadczenie usług możliwe jest jedynie za pośrednictwem przedstawiciela Dostawcy.
 10. Po złożeniu Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług Klient zostanie poproszony, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Zamówieniu, o przesłanie Dostawcy pocztą elektroniczną kopii ostatniej faktury rozliczeniowej wystawionej przez obecnego sprzedawcę energii elektrycznej, a także zdjęć liczników energii elektrycznej we wszystkich punktach poboru energii, których dotyczyć ma świadczenie usług. Przesłana Klientowi wiadomość będzie także zawierała informację o sposobie oraz terminie doręczenia kopii ostatniej faktury rozliczeniowej do Dostawcy, a także instrukcję wykonania zdjęć. Przesłanie przez Klienta kopii ostatniej faktury rozliczeniowej stanowi warunek realizacji Zamówienia.
 11. Dostawca może odmówić realizacji Zamówienia także w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu o którym mowa w § 5 ust. 2), przy czym odmowa realizacji Zamówienia nie nastąpi, jeśli na prośbę Dostawcy, wyrażoną drogą elektroniczną lub telefonicznie (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Zamówieniu), Klient w zakreślonym terminie udzieli Dostawca niezbędnych wyjaśnień
   w sprawie podanych i wymaganych w formularzu Zamówienia danych lub dokumentów;
  • nieprzekazania lub przekazania przez Klienta nieprawdziwych dokumentów o których mowa w ust. 7;
  • w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie Dostawcy Produktu, z którym związane jest powyższe Zamówienie;
  • przejściowego braku w magazynach Dostawcy zapasów Produktu, którego dotyczy Zamówienie – jeśli Klient po powiadomieniu go o zaistniałej sytuacji, w terminie 7 (siedmiu) dni nie wyraził zgody na realizację Zamówienia po uzupełnieniu powyższych zapasów;
  • zakończenia promocji, w ramach której Klient złożył Zamówienie;
  • nieuregulowania przez Klienta, w wyznaczonym przez Dostawcę terminie, zaległych należności na rzecz Dostawcy lub innych przedsiębiorców, o których Dostawca uzyskał informację w związku z prowadzoną przez Dostawcę na podstawie Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy o świadczenie usług weryfikacją wiarygodności płatniczej Klienta;
  • nieprzedstawienia przez Klienta, w zakreślonym terminie, dodatkowych informacji żądanych przez Dostawcę zgodnie z ust. 7;
  • nieprzedłożenia przez Klienta w zakreślonym terminie faktury rozliczeniowej lub braku przesłania zdjęć,
   o których mowa w ust. 10, jak również w przypadku, w którym z przedłożonej przez Klienta dokumentacji będzie wynikać, iż po zawarciu Umowy nie będzie możliwe świadczenie usług przez Dostawcę.
 12. W sytuacjach, o których mowa w ust. 8, 9, 10 i 11, Dostawca skontaktuje się z Klientem (drogą mailową lub telefonicznie na wskazany w Zamówieniu odpowiednio: adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny) celem wyjaśnienia statusu Zamówienia, wskazując – w przypadkach przewidzianych w ust. 11 lit. a) – d), f), g), h) – że nieprzekazanie przez Klienta wymaganych przez Dostawcę informacji lub nieprzesłanie wymaganych dokumentów w zakreślonym przez Dostawcę terminie lub brak wyrażenia przez Klienta zgody, będzie równoznaczne z odmową realizacji Zamówienia.
 13. Do składania Zamówień dotyczących zawarcia aneksu do Umowy o świadczenie usług w Formie pisemnej postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6 Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku skutecznie złożonego Zamówienia, Dostawca skieruje do Klienta przesyłkę kurierską, w której zostaną przekazane dokumenty niezbędne dla zawarcia danej umowy lub aneksu.
 2. W przypadku, gdy Zamówienie dotyczy Umowy sprzedaży, zamówiony Produkt zostanie doręczony Klientowi w tej samej przesyłce, w której skierowane zostaną do Klienta dokumenty dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży i ewentualnie Usług dodatkowych, w tym dokument potwierdzający wydanie Produktu Klientowi.
 3. W przypadku Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży, w przesyłce kurierskiej, poza dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy, zostaną skierowane do Klienta również: faktura dotycząca Produktu oraz dokument potwierdzający wydanie Produktu Klientowi.
 4. Klient po zapoznaniu się z treścią otrzymanych dokumentów i ich podpisaniu, przekazuje podpisane egzemplarze dokumentów kurierowi.
 5. Dostawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski. Dostawca realizuje Zamówienia w Dni robocze.
 6. Dostawca niezwłocznie przystąpi do weryfikacji, a następnie realizacji Zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia powinna nastąpić w terminie od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia,
  w którym została zweryfikowana poprawność złożenia przez Klienta Zamówienia.
 8. Przesyłki kierowane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane przez wybraną przez Dostawcę firmę kurierską.
 9. O szczegółach realizacji Zamówienia, w szczególności o nazwie firmy kurierskiej oraz o numerze listu przewozowego, Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, a także poprzez wiadomość SMS wysyłaną na wskazany w Zamówieniu numer telefonu. Powyższe informacje zostaną przekazane Klientowi w dniu poprzedzającym datę planowanego doręczenia przesyłki do Klienta.
 10. Koszty realizacji Zamówienia, w tym koszty przesyłki ponosi Klient.
 11. Kurier wydaje przesyłkę Klientowi lub upoważnionemu przedstawicielowi Klienta (np. pracownikowi). Osoba odbierająca przesyłkę jest zobowiązana do podania kurierowi numeru zamówienia, numeru przesyłki oraz okazania swojego dowodu osobistego i złożenia podpisu na dokumencie przewozowym.
 12. Dostawca anuluje Zamówienie w następujących przypadkach:
  • jeżeli Klient w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin złoży oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia:
   telefonicznie pod numerem +48 81 721 65 17
   lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@hobosystems.pl – w przypadku Umowy o świadczenie usług,
   przy czym dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest złożenie powyższego oświadczenia;
  • w przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia Klientowi przesyłki związanej z Zamówieniem na adres wskazany w Zamówieniu;
  • gdy Klient przedłoży nieprawdziwe dokumenty, poda nieprawdziwe lub niepełne dane w trakcie dostarczania przesyłki.

§ 7 Zawarcie umowy po realizacji Zamówienia

 1. Do zawarcia umowy w wyniku złożenia Zamówienia (w tym Umowy o świadczenie usług, Umowy sprzedaży, umowy dotyczącej Usługi dodatkowej), aneksu do Umowy o świadczenie usług, dochodzi z chwilą podpisania przez Klienta doręczonych mu przez kuriera dokumentów dotyczących danej Umowy lub aneksu.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług przedpłaconych, dotyczącej korzystania z Zestawu startowego, dochodzi z chwilą wydania Klientowi Produktu (Zestawu startowego) przez kuriera oraz dokonania przez Klienta zapłaty na ręce kuriera ceny za Produkt (Zestaw startowy), wskazanej w podsumowaniu Zamówienia oraz w fakturze załączonej do przesyłanego Produktu (Zestawu startowego).
 3. Klient nie może dokonywać zmian w treści dokumentów doręczonych Klientowi przez kuriera w związku
  z realizacją Zamówienia. W kwestiach związanych z wycofaniem wyrażonych zgód Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Dostawcą.
 4. Informacja o dacie obowiązywania Umowy lub aneksu zamieszczona jest w treści Umowy lub aneksu przesłanego Klientowi.
 5. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług (w tym Umowy o świadczenie usług przedpłaconych), Klient oprócz dokumentów niezbędnych dla zawarcia tej umowy otrzymuje w przesyłce kartę SIM zainstalowaną w urządzeniu. Aktywacja karty SIM będzie dokonana z chwilą uruchomienia usługi.

§ 8 Złożenie Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
  • zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży;
  • zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, a w szczególności: regulaminami świadczenia usług przez Dostawcę oraz regulaminami promocji;
  • zapoznać się z opisem i specyfikacją prezentowanych Produktów (w zakresie urządzeń);
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  • dokonać wyboru Produktu (w zakresie urządzeń) spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
  • poprawnie wypełnić właściwy formularz, w tym podać adres e-mail w celu złożenia zamówienia
   i przygotowania treści Umowy sprzedaży;
  • wyrazić ewentualne inne zgody oraz oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane w celu zawarcia Umowy sprzedaży;
  • wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
 2. Szczegółowe zasady składania Zamówienia, w tym odnoszące się do Zamówienia zawarcia Umowy sprzedaży zostały określone w § 5 Regulaminu.
 3. Informacje o Produktach (w zakresie urządzeń) podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, lecz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką urządzenia przed złożeniem Zamówienia.
 4. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych urządzeń. Zmiana asortymentu jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.
 5. Produkty (w zakresie urządzeń) spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

§ 9 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  • nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
  • braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu;
  • wad Produktu (w zakresie urządzenia) zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu lub upływu terminu, w którym powinno dojść do realizacji Zamówienia lub wykrycia wady Produktu (w zakresie urządzenia).
 3. W reklamacji Klient wskazuje poniższe informacje:
  • numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • reklamowany Produkt (w zakresie urządzenia),
  • zdjęcie reklamowanego Produktu (w zakresie urządzenia) (w przypadku zgłaszania reklamacji związanej z urządzeniem);
  • opis wady reklamowanego Produktu (w zakresie urządzenia)lub opis nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Klient może zostać poproszony o zwrot reklamowanego Produktu (w zakresie urządzenia)do siedziby Dostawcy. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego opakowania urządzenia, tak, aby urządzenie nie doznało uszkodzeń.
 5. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania,
  o czym Dostawca niezwłocznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 6. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Dostawcy: 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 8a lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość:
 7. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia mailowego lub zwrotu urządzenia wraz z opisem niezgodności.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Produktu (w zakresie urządzenia)bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Dostawca.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (w zakresie urządzenia) (np. kolorów), nie mogą być podstawą uwzględnienia reklamacji.
 10. Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczenia usług opisane zostały we właściwym regulaminie świadczenia usług przez Dostawcę, doręczonym Klientowi przed zawarciem Umowy
  o świadczenie usług.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

 1. Dostawca informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Produkt (w zakresie urządzenia) bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Produkt (w zakresie urządzenia) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu (w zakresie urządzenia).
 3. W przypadku, gdy na zakupiony Produkt (w zakresie urządzenia)producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu (w zakresie urządzenia).
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Produktu (w zakresie urządzenia), Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).
 5. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dokumentem gwarancyjnym Produktu, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi serwisowe w imieniu producenta.
 6. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być zgłaszane pisemnie lub za pośrednictwem poczty email, na adresy wskazane w § 9 Regulaminu.
 7. Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Produktu (w zakresie urządzenia) zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta w zakresie odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Produktu od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez Dostawcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Hobo Systems sp. z o.o. z siedzibą
  w Lublinie, ul. Ceramiczna 8a, 20-150 Lublin.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu, którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się www.aiflo.pl
 4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Wszystkie Zamówienia złożone drogą elektroniczną przed dniem wejścia
  w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia Zamówienia drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 1 (jednego) dnia od opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. Przy korzystaniu z serwisu Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Hobo Systems sp. z o.o., a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hobo Systems sp. z o.o.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.