Kompleksowy regulamin świadczenia usług

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, określa zasady świadczenia usług przez HOBO SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin, nr identyfikacyjny REGON 367574509 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7123342285, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000683358.
 2. Usługi adresowane są do przedsiębiorców oraz instytucji publicznych i prywatnych.
 3. Dostawca nie świadczy Usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 4. W toku zawierania Umowy Dostawca uprawniony jest do weryfikowania statusu potencjalnego Abonenta przez żądanie dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ten status, w szczególności zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzenia nadania numeru REGON oraz NIP, wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

§ 2 DEFINICJE

Użyte poniżej określenia mają następujące znaczenie:

 1. Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usług zawartej z Dostawcą.
 2. Aktywacja – uzyskanie dostępu do Systemu poprzez Urządzenie Abonenckie, co podlega opłacie zgodnie z Cennikiem.
 3. Awaria – czasowy brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany wadliwą pracą Urządzenia Abonenckiego należącego do Dostawcy Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
 4. Biuro Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna Dostawcy wyznaczona do kontaktów z Abonentami.
 5. Cennik – zestawienie opłat za Usługi świadczone przez Dostawcę stanowiące integralną część Umowy.
 6. Dostawca – HOBO SYSTEMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin, nr identyfikacyjny REGON 367574509 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7123342285, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000683358.
 7. Instalacja – wykonanie Przyłącza Urządzenia Abonenckiego u Klienta w celu zapewnienia dostępu do Systemu, podlegające opłacie zgodnie z Cennikiem.
 8. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy.
 9. Opłata Abonamentowa – opłata należna Dostawcy Usług od Abonenta za każdy Okres Rozliczeniowy, naliczana stosownie do zakresu i warunków świadczonej Usługi, zgodnie z Umową lub Cennikiem.
 10. Opłaty za Usługi Serwisowe – opłaty uiszczane przez Abonenta za czynności zlecone Dostawcy Usług niezwiązane bezpośrednio z dostarczaniem Usług, a dotyczące usług serwisowych; opłacie tej podlega również przywrócenie właściwego stanu Urządzenia Abonenckiego u Klienta po nieuprawnionej ingerencji w Urządzenie Abonenckie przez Abonenta lub osoby trzecie.
 11. OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 12. Panel Aiflo – serwis WWW umożliwiający monitorowanie i/lub zarządzanie kosztami zużycia energii.
 13. PPE – punkt poboru energii elektrycznej na nieruchomości lub jej części, na której Abonent zamierza korzystać z Urządzenia.
 14. Przedstawiciel Dostawcy – osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy na podstawie stosownego pisemnego upoważnienia oraz do wykonania instalacji i innych czynności technicznych dotyczących Usługi.
 15. Platforma Aiflo Trader – platforma umożliwiająca wymianę informacji między sprzedawcami, a nabywcami energii, umożliwiająca złożenie zapytania ofertowego.
 16. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Abonenta i Dostawcy wynikające z Umowy, a także zasady korzystania z poszczególnych Usług.
 17. Sklep on – line – serwis internetowy Dostawcy Usług dostępny pod adresem www.aiflo.pl, obejmujący m.in. informacje o świadczonych Usługach, Usługach Dodatkowych, ich dostępności oraz cenach, umożliwiający złożenie zamówienia.
 18. System – platforma, na której dostępny jest zindywidualizowany profil Abonenta konfigurowany oraz zasilany w informacje przez Dostawcę.
 19. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą w formie pisemnej, której postanowienia zostały określone w Regulaminie, Formularzu zamówienia Usługi oraz Cenniku.
 20. Urządzenie Abonenckie (Urządzenie) – urządzenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiające Klientowi skorzystanie z usług.
 21. Usługi – ogół usług świadczonych na podstawie Umowy.
 22. Użytkownik – każda wyznaczona przez Abonenta osoba posiadająca konto w serwisie aiflo.pl z dostępem do Panelu Aiflo i/lub Platformy Aiflo Trader.

§ 3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Umową, Cennikiem, Regulaminem Świadczenia Usług oraz Regulaminem Sklepu on – line, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności oraz do przestrzegania postanowień Umowy, Cennika, Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu on – line.
 2. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej po spełnieniu przez Abonenta wymogów zawartych w Regulaminie.
 3. Dostawca Usług dopuszcza zawarcie Umowy:
  • w Biurze Obsługi Klienta – Lokalu Dostawcy Usług,
  • poza Lokalem Dostawcy Usług poprzez Przedstawiciela Dostawcy Usług
  • za pośrednictwem Strony WWW – w takim przypadku Abonent zobowiązany jest do podpisania dostarczonych przez Kuriera dokumentów i odesłania na adres Dostawcy.
 4. Okres obowiązywania Umowy został wskazany w Formularzu zamówienia Usługi, stanowiącym integralną część Umowy.
 5. Strony postanawiają, że po upływie czasu ustalonego w pkt. 4 powyżej, Umowa staje się umową zawartą na czas nieokreślony, zaś każdej Stronie przysługuje uprawnienie wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu skorzystania z Usług niezbędna jest instalacja i aktywacja Urządzenia.
 2. Instalacja i eksploatacja Urządzenia dokonywana jest na PPE, do którego Abonent posiada tytuł prawny.
 3. Praca Urządzenia nie ingeruje w instalację elektryczną Abonenta.
 4. W przypadku Usług zamówionych za pomocą Serwisu WWW, Abonent dokonuje samodzielnej instalacji zgodnie z dołączoną instrukcją instalacji.
 5. W uzasadnionych przypadkach Abonent zamawiający usługę za pomocą Serwisu WWW, może zwrócić się o dokonanie instalacji przez Dostawcę. W przypadku, gdy instalacja Urządzenia jest połączona z większymi niż przeciętne nakładami materiałowymi lub czasowymi, Dostawca jest uprawniony do pobrania dodatkowej opłaty według kosztorysu zaakceptowanego pisemnie przez Abonenta.
 6. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi Dostawcy instalację Urządzenia w możliwie najkrótszym czasie.
 7. Dostawca dołoży starań w celu dokonania instalacji Urządzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Przedstawiciel Dostawcy nie jest zobowiązany ani uprawniony do wykonywania dodatkowych czynności związanych z przestawianiem elementów blokujących dostęp do PPE. Przedstawiciel Dostawcy nie jest zobowiązany do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą instalacji elektrycznej Abonenta.
 8. Instalacja Urządzenia w PPE powinna odbywać się w obecności upoważnionego przedstawiciela Abonenta.
 9. Potwierdzeniem zainstalowania lub wydania Urządzenia Abonentowi jest złożenie podpisu przez Abonenta lub upoważnioną przez niego pełnoletnią osobę na dokumencie przedłożonym przez Przedstawiciela Dostawcy (protokół instalacji). Jeżeli przewidziano instalację więcej niż jednego Urządzenia u Abonenta, Abonent oraz Przedstawiciel Dostawcy potwierdzą w protokole instalacji liczbę zainstalowanych Urządzeń. Podpisanie protokołu instalacji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Urządzenie nie posiada uszkodzeń lub wad w chwili odbioru.
 10. Abonent zapewnia punkt zasilania 230V dla Urządzenia. Zasilanie Urządzenia energią elektryczną odbywa się na koszt Abonenta. W sytuacji kiedy udostępnianie zasilania z sieci energetycznej jest niemożliwe, istnieje możliwość zasilania bateryjnego.
 11. Dostawca zapewnia środki i pokrywa koszty związane z transmisją danych z Urządzenia do Systemu.
 12. Dostawca zobowiązuje się udostępnić Abonentowi Urządzenie w stanie umożliwiającym jego prawidłowe używanie. Abonent nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności obsługowych Urządzenia za wyjątkiem podłączenia lub odłączenia kabla zasilającego Urządzenie do sieci elektrycznej.
 13. Urządzenie zainstalowane w PPE i oddane Abonentowi do używania pozostaje własnością Dostawcy, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Abonent nie ma prawa ingerować w działanie Urządzenia, w tym dokonywać jakichkolwiek zmian w Urządzeniu, ani udostępniać go osobom trzecim, o ile odrębne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
 14. Abonent jest uprawniony do używania Urządzenia wyłącznie w PPE wskazanym w Umowie. Zmiana lokalizacji Urządzenia wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Dostawcy. Abonentowi nie wolno udostępniać Urządzenia osobom trzecim. W szczególności Abonentowi nie wolno oddawać Urządzenia w podnajem lub bezpłatne używanie.
 15. Urządzenie oraz Usługi świadczone Abonentowi nie mogą być wykorzystywane w celu świadczenia – odpłatnie bądź nieodpłatnie – jakichkolwiek usług innym podmiotom.
 16. Z momentem oddania Urządzenia Abonentowi do używania, na Abonenta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzenia, w tym również utraty na skutek kradzieży. Abonent zobowiązany jest poinformować Biuro Obsługi Klienta o uszkodzeniu, deinstalacji lub utracie Urządzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin od stwierdzenia tego zdarzenia.
 17. Dostawca ma prawo wymienić używane przez Abonenta Urządzenie na inne. Abonent obowiązany jest umożliwić Przedstawicielom Dostawcy wymianę Urządzenia w wyznaczonym przez Dostawcę terminie, o którym Abonent zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Abonent zobowiązany jest zapewnić osobom upoważnionym przez Dostawcę dostęp do Urządzenia w celu prowadzenia prac naprawczych, konserwacji i przeglądu Urządzenia.
 18. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w Cenniku. Opłata aktywacyjna naliczana jest odrębnie przy instalacji każdego Urządzenia.
 19. W przypadku zmiany PPE, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zmianę miejsca świadczenia Usługi w wysokości określonej w Cenniku. Zmiana miejsca świadczenia Usługi nie jest możliwa, jeżeli nowy PPE nie zapewnia warunków technicznych lub prawnych dokonania instalacji Urządzenia.
 20. Ewentualne dodatkowe koszty w postaci danin publicznych, opłat administracyjnych, prowizyjnych lub innego rodzaju opłat oraz koszty względem podmiotów trzecich, których uiszczenie okaże się niezbędne do wykonania Umowy, a które nie występowały lub nie były do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy obciążają Abonenta. Przed pokryciem takich kosztów na rachunek Abonenta, Dostawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Abonenta na ich poniesienie, chyba że obowiązek ich poniesienia przez Abonenta wynika z przepisów obowiązującego prawa. Dostawca z chwilą powzięcia wiedzy na temat wystąpienia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Abonenta i powstrzyma się z ich uiszczeniem do czasu uzyskania zgody Abonenta.
 21. Za konsultacje techniczne wykonywane na wniosek Abonenta, Dostawca pobiera opłatę określoną w Cenniku.
 22. Abonent wystawia upoważnienie adresowane do właściwego OSD, które poświadcza prawo Dostawcy do odczytu danych w PPE Abonenta.

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY, ZWROT URZĄDZENIA, PRZENIESIENIE PRAW

 1. 1. Dostawca może zawiesić świadczenie Usług, albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent:
  • opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty aktywacyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej opłaty okresowej lub kosztu niebędącego opłatą okresową, przewidzianego w Umowie, Regulaminie lub Cenniku o co najmniej 7 (siedem) dni w stosunku do terminu wymagalności świadczenia, przy czym wypowiedzenie Umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty opóźnionej należności;
  • używa Urządzenia niezgodnie z Umową, w szczególności naraża Urządzenie na zniszczenie lub udostępnia je osobom trzecim;
  • używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Urządzenia, Systemu lub instalacji elektrycznej albo wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające ich prawidłowe funkcjonowanie;
  • uniemożliwia Przedstawicielom Dostawcy instalację lub wymianę Urządzenia w ustalonym terminie, bądź też nie umożliwia dostępu do Urządzenia znajdującego się w PPE w celu przeglądu, pomiarów lub usunięcia awarii;
  • utraci tytuł prawny do PPE.
 2. O ile co innego nie wynika z Umowy, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Zwrot Urządzenia może nastąpić przez wysyłkę Urządzenia na adres wskazany na stronie internetowej Dostawcy, na koszt Abonenta.
 3. W przypadku zaniechania zwrotu Urządzenia, Dostawca wzywa Abonenta do zwrotu Urządzenia. W przypadku niezwrócenia Urządzenia pomimo wezwania Abonenta do zwrotu, Dostawca może obciążyć Abonenta karą umowną zgodnie z Cennikiem.
 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Abonenta obowiązku zwrotu Urządzenia albo któregokolwiek elementu Urządzenia, Dostawca może obciążyć Abonenta karą umowną za opóźnienie w wysokości określonej w Cenniku, z zastrzeżeniem zawartych poniżej postanowień.
 5. W przypadku zwrotu Urządzenia uszkodzonego lub zużytego w stopniu nieodpowiadającym prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za zwrócenie Urządzenia uszkodzonego, określonej przez Dostawcę w Cenniku. Zapłata kary umownej nie powoduje przejścia własności Urządzenia na Abonenta.
 6. Dostawca informuje, iż zużyte Urządzenie nie może być umieszczane łącznie z innymi odpadami i powinno zostać dostarczone do Dostawcy.
 7. W przypadku gdy rozwiązanie Umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Abonenta, a przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do zwrotu wszelkich udzielonych mu zniżek. Obowiązek zwrotu dotyczy zarówno zniżek za okres, w którym Abonent korzystał z usług przed rozwiązaniem Umowy oraz za pozostały okres do którego Umowa została zawarta.
 8. Jeżeli wykonywanie Umowy dla danego PPE okaże się dla Dostawcy niemożliwe z przyczyn od Dostawcy niezależnych, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Abonenta. Za przyczyny od Dostawcy nienależne rozumie się w szczególności:
  • brak możliwości odczytu lub pomiaru danych przy użyciu urządzeń posiadanych przez Dostawcę w związku z zastosowanym przez dostawcę energii elektrycznej w urządzeniach pomiarowych zabezpieczeniem (np. hasłem) lub oprogramowaniem;
  • nieprzekazanie Dostawcy kolejnych faktur rozliczeniowych energii elektrycznej lub niekompletność przekazanych danych na fakturach niezbędnych do analizy każdego z układów pomiarowych elektronicznych liczników rozliczeniowych energii elektrycznej.
 9. W przypadku, o którym mowa paragrafie 8 w lit. a., Abonent wystąpi do odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej o usunięcie zabezpieczeń w celu odczytu danych.
 10. W przypadku braku możliwości uzyskania danych, pomimo podjętych działań przez Abonenta i Dostawcę, uważa się wykonanie Umowy dla danej lokalizacji za niemożliwe.
 11. W przypadku wystąpienia awarii, jej usunięcie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie i według kolejności zgłoszenia. Jeżeli awaria nie jest możliwa do usunięcia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od jej zgłoszenia, Dostawca określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację Abonentowi.
 12. Usunięcie awarii lub wymiana Urządzenia następuje:
  • nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w Urządzeniu;
  • odpłatnie, w przypadku awarii będących następstwem używania Urządzenia niezgodnie z Umową, Regulaminem, instrukcją lub przeznaczeniem Urządzenia.
 13. Za konserwację lub wymianę Urządzenia Dostawca pobiera opłaty, zgodnie z Cennikiem.
 14. W przypadku, gdy Urządzenie zostanie utracone lub ulegnie uszkodzeniu nie dającemu się usunąć, Dostawca dostarczy nowe Urządzenie po dokonaniu zwrotu Urządzenia uszkodzonego lub przedstawienia protokołu zgłoszenia kradzieży. W takim przypadku Dostawca nalicza obniżoną opłatę aktywacyjną, zgodnie z Cennikiem.
 15. Za, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zgodą Dostawcy, Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę posiadającą tytuł prawny do PPE, spełniającą wymogi określone w Umowie.
 16. Dostawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Abonenta wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Dostawca pobiera opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 17. Za dodatkowe usługi wykonane przez Dostawcę, uzgodnione z Abonentem, Dostawca pobiera opłaty kreślone w Cenniku.

§ 6 USŁUGI

 1. Opłaty związane z poszczególnymi Usługami zostały zawarte w Cenniku stanowiącym integralną część Umowy.
 2. Jeżeli Abonent, we własnym zakresie, dokona zmian w stosunku do pierwotnie ustawionych przez Przedstawicieli Dostawcy konfiguracji i parametrów Urządzenia bądź dokona innych czynności, w następstwie czego niemożliwe będzie korzystanie przez niego z Systemu, przywrócenie stanu pierwotnego, umożliwiającego ponowne korzystanie z Usługi, odbędzie się na koszt i ryzyko Abonenta. W przypadku konieczności zainstalowania nowego Urządzenia, Dostawca naliczy opłatę dodatkową zgodną z Cennikiem.
 3. Dostawca świadczy na rzecz Abonenta następujące Usługi w przypadku wykupienia pakietu Ekspert:
  • Monitoring zużycia energii elektrycznej;
  • Zarządzanie kosztami zużycia energii elektrycznej;
  • Dostęp do Systemu;
  • Dostęp do platformy umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami energii;
  • Chat on-line;
  • Dostęp do repozytorium danych z faktur;
  • Dostęp do Repozytorium kopii dokumentów związanych z PPE.
 4. Dostawca świadczy na rzecz Abonenta następujące Usługi w przypadku wykupienia pakietu Inspektor:
  • Monitoring zużycia energii elektrycznej;
  • Dostęp do Systemu;
  • Dostęp do platformy umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami energii;
  • Chat on-line;
  • Dostęp do repozytorium danych z faktur;
  • Dostęp do Repozytorium kopii dokumentów związanych z PPE.
 5. Zasady naliczania opłat za poszczególne Usługi zostały określone w Cenniku.
 6. Abonentowi mogą zostać udostępnione bez dodatkowych opłat dodatkowe funkcjonalności Systemu, które nie są wymienione w § 6 ust. 4 Regulaminu. W takim wypadku od decyzji Dostawcy zależy czas trwania tego dostępu. Po zakończeniu okresu bezpłatnego korzystania z dodatkowych funkcjonalności, Dostawca uprawniony będzie do wyłączenia dostępu do nich w razie niezaakceptowania przez Abonenta warunków odpłatności za te funkcjonalności.
 7. Abonent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy niezbędne informacje (pisemne lub ustne) w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności:
  • kopie dokumentów: aktualnych umów oraz aneksów do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, natomiast w sytuacji gdy podpisane Umowy zobowiązują Abonenta do zachowania poufności, Dostawcy zostanie dostarczony jedynie fragment Umowy dotyczący ilości zakontraktowanej energii,
  • korespondencję z dotychczasowym sprzedawcą energii i OSD w zakresie treści umów,
  • kopie faktur za energię elektryczną obejmujących ostatnie 12 (dwanaście) miesięcy; zalecane jest dostarczenie faktur za ostatnie 24 miesiące, natomiast w sytuacji, gdy faktura zawierać będzie informacje, co do których Abonent jest zobowiązany do zachowania poufności, Dostawcy zostanie dostarczony wyciąg z ksiąg rachunkowych Abonenta z informacjami niezbędnymi do ustalenia wysokości opłat za zużycie energii.
  • dodatkowe dokumenty, jeżeli tak wynika z zawartej indywidualnie umowy, natomiast w sytuacji gdy dokumenty zawierać będą informacje, co do których Abonent jest zobowiązany do zachowania poufności, Dostawcy zostanie dostarczony wyciąg z tych dokumentów umożliwiający wywiązanie się z umowy.
 8. Jeżeli z przeprowadzonych analiz w związku z korzystaniem z Usługi Zarządzania energią elektryczną wynika zasadność zmiany parametrów umowy na dystrybucję lub obrót energią elektryczną, Dostawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po podpisaniu Umowy, przekazuje Abonentowi wniosek o pierwszą zmianę parametrów umowy podpisanej z OSD. Kolejne wnioski o zmianę parametrów umowy podpisanej z OSD będą przekazywane Abonentowi przez Dostawcę niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek wynikających z Usługi Monitoringu.
 9. Abonent ma 5 (pięć) dni na akceptację wniosków.
 10. W przypadku akceptacji przez Abonenta wniosku, o którym mowa w ust. 8, Abonent zobowiązuje się dokonać zmian w umowie z OSD zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dostawcę samodzielnie albo za pośrednictwem Dostawcy, po udzieleniu mu pełnomocnictwa według załączonego wzoru do reprezentowania, występowania i dokonywania zmian w imieniu Abonenta przed OSD.
 11. Dostawca zastrzega, że informacje przekazywane Abonentowi, dotyczące oceny poziomu zużycia energii elektrycznej przez Abonenta, stanowią wyłącznie informacje szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakiejkolwiek odpowiedzialności Dostawcy, w tym roszczeń o odszkodowanie lub zwrot kosztów, różnic w opłatach, ani innych świadczeń, chyba że Dostawca umyślnie wprowadził Abonenta w błąd.

§ 7 PAKIET AIFLO INSPEKTOR

 1. Usługa Aiflo Inspektor realizowana jest za pośrednictwem Urządzenia zainstalowanego w PPE Abonenta, które dokonuje odczytu wartości zużycia energii elektrycznej.
 2. Usługa polega na zapewnieniu Abonentowi za pośrednictwem Systemu:
  • dostępu do 15 minutowych profili poboru mocy;
  • wglądu w wykresy maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii;
  • dostępu do godzinowo – dobowych profili zużycia energii;
  • funkcji – alert sms – w przypadku przekroczenia mocy zamówionej;
  • możliwości reagowania na stany alarmowe dotyczące przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej i spadków napięcia;
  • możliwości eksportu danych dotyczących aktualnego i archiwalnego zużycia do formatów xls, pdf;
  • dostępu do platformy Aiflo Trader z ograniczeniem do jednego zapytania miesięcznie.

§ 8 PAKIET AIFLO EKSPERT

 1. Usługa Aiflo Ekspert realizowana jest za pośrednictwem Urządzenia zainstalowanego w PPE Abonenta, które dokonuje odczytu wartości zużycia energii elektrycznej.
 2. Usługa polega na zapewnieniu Abonentowi wszystkich funkcji opisanych w § 7 punkt 2 oraz:
  • szacunkowych informacji w zakresie proponowanego optymalnego ekonomicznie planu taryfowego;
  • wsparcia w zakresie doboru miesięcznego planu mocy zamówionej;
  • analizy ponoszonych składowych kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej;
  • informacji dotyczących kosztów energii elektrycznej w różnych układach analitycznych;
  • informacji o zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych;
  • danych niezbędnych do składania reklamacji oraz prowadzenia korespondencji ze Sprzedawcami i Dystrybutorami energii elektrycznej w celu zmian parametrów dystrybucyjnych;
  • informacji dotyczącej konieczności kompensacji mocy biernej.
 3. Doradztwo w zakresie kompensacji mocy biernej wymaga zawarcia odrębnego porozumienia.

§ 9 PAKIET AIFLO VIP

 1. Usługa Aiflo VIP polega na zapewnieniu Abonentowi wszystkich funkcji opisanych w § 7 punkt 2 i § 8 punkt 2, a dodatkowo obejmuje pełne wsparcie zespołu analityków w zakresie zarządzania kosztami energii.
 2. Pakiet wyceniany jest indywidualnie w oparciu o zapotrzebowanie Klienta.
 3. W ramach Usługi Aiflo VIP Dostawca, na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Abonenta, reprezentuje Abonenta przed Sprzedawcami i Dystrybutorami energii elektrycznej w zakresie składania reklamacji oraz prowadzenia korespondencji w zakresie opisanym w § 6 w punkcie 3 i 4.
 4. W ramach Usługi Aiflo VIP Dostawca doradza w doborze i zakupie urządzeń kompensujących oraz systemów fotowoltaicznych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych.

§ 10 SYSTEM AIFLO

 1. Dostęp do Systemu następuje za pośrednictwem loginu i hasła dostarczanych przez Dostawcę niezwłocznie po dokonaniu instalacji Urządzenia i konfiguracji konta Abonenta w Systemie. W chwili zawarcia Umowy Dostawca zapewnia Abonentowi jeden login i hasło.
 2. Abonent, na podstawie przyznanych uprawnień w Systemie, ma możliwość wykreowania dodatkowych kont użytkowników Systemu (maksymalnie jednego dodatkowego na każde PPE) w zakresie równym lub ograniczonym względem uprawnień przyznanych w ramach Umowy Abonentowi.
 3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Systemu wyłącznie na użytek własny, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie, Abonent może korzystać z poszczególnych funkcjonalności Systemu w postaci:
  • modułu prezentacji, umożliwiającego zapoznanie się z taryfami i cenami dystrybucji i sprzedaży energii na danym terenie kraju;
  • zestawienia taryf;
  • zestawienia cen dystrybucji i sprzedaży energii;
  • innych dodatkowo uruchamianych w przyszłości funkcjonalności, w szczególności modułu informacyjnego zawierającego treści w postaci filmów instruktażowych oraz informacji pomocnych przy instalacji i korzystaniu z urządzeń pomiarowych.

§ 11 PLATFORMA AIFLO TRADER

 1. Platforma Aiflo Trader umożliwia Abonentowi wymianę informacji dotyczących poziomu zużycia i cen energii z kilkoma sprzedawcami energii.
 2. Funkcjonalności Platformy Trader obejmują:
  • automatyczne pobranie profilu dobowo–godzinowego;
  • możliwość konsolidowania PPE użytkownika w ramach pojedynczego zapytania ofertowego;
  • możliwość udziału w grupie zakupowej, organizowanej przez moderatora/dostawcę systemu Aiflo Trader;
  • porównywanie zużycia tygodniowego, wyszukiwanie cykli, uwzględnienie sezonowości rocznej;
  • otrzymywanie ofert od sprzedawców energii;
  • składanie przez Abonenta zapytań ofertowych dotyczących cen energii;
  • zdalny odczyt danych z urządzeń pomiarowych Abonenta;
  • zarządzanie danymi, w tym archiwizację danych;
  • uzupełnianie profili, przeprowadzanie wyliczeń, wykonywanie analiz.
 3. Abonent ma prawo wykorzystać oferty pozyskane na Platformie Aiflo Trader do prowadzenia negocjacji cenowych z obecnym sprzedawcą energii lub innymi sprzedawcami bez użycia mechanizmów Platformy. W takim wypadku zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
 4. W momencie składania zapytania o oferty Abonent deklaruje zamiar lub brak zamiaru wykorzystania treści ofert do negocjacji z innymi podmiotami. Oferent wraz z zapytaniem otrzymuje informację o intencjach Abonenta.

§ 12 PAKIET AIFLO TRADER

Usługa Aiflo Trader polega na zapewnieniu dostępu do Platformy Aiflo Trader.

§ 13 KONTO ABONENTA

 1. Dostęp do Usług możliwy jest po utworzeniu i aktywowaniu konta Abonenta.
 2. W celu założenia konta Abonenta konieczne jest posiadanie przez Abonenta aktywnego konta poczty elektronicznej. Abonent zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od Dostawcy lub zawartymi w materiałach przekazanych przez Dostawcę.
 3. Abonent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności haseł dostępu do Systemu.
 4. W razie podejrzenia, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Abonent ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dostawcę.
 5. Dostawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Systemu i do Usług, w przypadku działania przez Abonenta na szkodę Dostawcy lub innych użytkowników, naruszenia przez Abonenta przepisów prawa lub postanowień Umowy (w tym Regulaminu), a także, gdy zablokowanie dostępu do Systemu i Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń lub innymi działaniami naruszającymi cyberbezpieczeństwo.
 6. Dostawca zawiadamia Abonenta o zamiarze zablokowania dostępu do Systemu i Usług na adres e – mail podany przez Abonenta w trakcie zakładania konta.
 7. Abonent korzystający z Usług nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, treść, ani oprogramowanie Systemu lub Urządzeń.

§ 14 CHAT ON-LINE

 1. W przypadku udostępnienia przez Dostawcę Usługi chat on-line, chat on-line umożliwia bieżącą komunikację Abonenta z przedstawicielem Dostawcy, w szczególności uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania, archiwizację i wyszukiwanie treści.
 2. Usługa jest dostępna w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00

§ 15 SKLEP ON-LINE

 1. Za pośrednictwem Sklepu on-line Dostawca umożliwia zamówienie pakietów Usług opisanych w Regulaminie i przedstawionych w serwisie.
 2. Zasady korzystania z Serwisu WWW określone są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej Sklepu on-line.
 3. Zmiana pakietu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela Dostawcy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

§ 16 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Systemu oraz Usług są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Abonenta dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. Dostawca zaleca korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, FireFox lub Edge.
 3. Abonent winien również posiadać konto poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy do odbierania wiadomości SMS.
 4. Abonent zobowiązany jest do spełnienia warunków technicznych we własnym zakresie.
 5. System generuje pliki danych i raportów w formatach *.pdf, *.xls, *.csv – Abonent do podglądu i edycji tych plików powinien posiadać odpowiednie oprogramowanie na swoim urządzeniu.
 6. Szczególne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Systemu oraz innych Usług Dostawca określa w osobnych materiałach informacyjnych, które są dostępne po zalogowaniu do konta Abonenta.
 7. Dostawca zastrzega, że materiały informacyjne mają charakter wyłącznie poglądowy. W przypadku problemów technicznych lub wątpliwości dotyczących zasad lub sposobów korzystania z poszczególnych Usług, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Dostawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Abonenta, w tym wynikające z nieprawidłowej obsługi udostępnionych mu Usług, Systemu lub Urządzenia.

§ 17 ZASADY ROZLICZEŃ

 1. Należności na rzecz Dostawcy naliczane są za każdy Okres Rozliczeniowy, zgodnie z postanowieniami Umowy i obwiązującym Abonenta Cennikiem.
 2. Abonent uiszcza jednorazową opłatę aktywacyjną określoną w Cenniku. Uruchomienie Usługi następuje po zaksięgowaniu na rachunku Dostawcy opłaty aktywacyjnej.
 3. Cennik jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, a także na żądanie Abonenta.
 4. Opłatę abonamentową, w wysokości określonej w Cenniku, Abonent uiszcza z częstotliwością odpowiadającą Okresowi Rozliczeniowemu określonemu w Umowie.
 5. Opłata abonentowa jest naliczana od dnia uruchomienia Usługi.
 6. Dzień rozpoczynający okres świadczenia Usługi to dzień dostarczenia Abonentowi pocztą elektroniczną loginu i hasła dostępowego do konta Abonenta w Systemie.
 7. W przypadku świadczenia Usługi przez niepełny Okres Rozliczeniowy, wysokość opłaty abonamentowej jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa była świadczona.
 8. W związku ze zmianą terminu wystawiania rachunków, zakresu Usług objętych Umową lub w przypadku zaistnienia innych ważnych względów organizacyjnych lub technicznych, Dostawca może, bez konieczności uprzedniego powiadamiania, wystawić Abonentowi fakturę międzyokresową płatną w terminie w niej określonym.
 9. Abonent zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania stałych opłat abonamentowych w ciągu 14 (czternastu) dni od terminu dostarczenia faktury. W przypadku opłat jednorazowych, w szczególności opłaty aktywacyjnej, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia ich w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zdarzenia, z którym związana jest dana opłata dodatkowa, chyba że Umowa lub Cennik stanowią inaczej.
 10. Wszystkie pozostałe przewidziane Umową, Regulaminem i Cennikiem opłaty Abonent zobowiązany jest uiszczać w terminach wskazanych na fakturze.
 11. Abonent uiszczał będzie opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę. Uiszczając opłatę Abonent zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny nadany Abonentowi przez Dostawcę. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Dostawcy.
 12. Rozwiązanie Umowy lub zawieszenie świadczenia Usług przez Dostawcę nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za Usługi wykonane na jego rzecz do momentu rozwiązania/zawieszenia.
 13. Abonent jest zobowiązany do zapłaty należności w określonym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty, Dostawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień braku płatności całości lub części należnego świadczenia.
 14. Abonentowi nie przysługuje prawo dokonania potrącenia należności, ani prawo zastawu na Urządzeniu.

§ 18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca zastrzega, że prawidłowe świadczenie Usług wymaga okresowego prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Urządzenia, skutkujących krótkotrwałymi, nietrwającymi łącznie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w miesiącu, przerwami w możliwości korzystania z Usług. Prace te prowadzone będą przez Dostawcę w porze nocnej, w sposób zapewniający minimalizowanie ich uciążliwości dla Abonenta.
 2. W przypadku awarii Abonentowi przysługuje bonifikata w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień trwania awarii. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje bonifikata, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy dla danej lokalizacji Urządzenia, jeżeli wykonanie Umowy dla danej lokalizacji Urządzenia okazało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Dostawcy i nie stało się możliwe pomimo podjęcia przez Strony racjonalnych działań.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionej ingerencji w sprzęt zainstalowany u Abonenta, w tym służący do pomiaru lub odczytu wartości energii, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakłóceń prawidłowego funkcjonowania tego sprzętu, z wyjątkiem zakłóceń spowodowanych z wyłącznej winy umyślnej Dostawcy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania lub zaniechania Abonenta lub upoważnionych przez niego osób, ani osób, które weszły w posiadanie haseł, danych do logowania, bądź podszywają się pod Abonenta lub osobę uprawnioną do działania w imieniu Abonenta.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu wynikający z braku dostępu do sieci Internet lub korzystania przez Abonenta z komputerów lub oprogramowania innych niż komputery typu PC z systemem Microsoft Windows/Apple/Smartfony z systemem Android/iOS.
 7. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o wszelkich działaniach lub planowanych przedsięwzięciach, zmianach technologicznych, organizacyjnych, zmianach lub zainstalowaniu urządzeń elektrycznych mogących mieć wpływ na określenie poziomu mocy zamówionej lub taryfy energetycznej u dostawcy energii. W przypadku niewywiązania się przez Abonenta z tego obowiązku, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia mocy zamówionej dla danej lokalizacji. Wszelkie konsekwencje finansowe z tego tytułu obciążają Abonenta.

§ 19 DANE

 1. Zawierając Umowę, Abonent wyraża zgodę na rejestrowanie zużycia energii elektrycznej za pośrednictwem infrastruktury Dostawcy w celu świadczenia na rzecz Abonenta Usług.
 2. Dostawca uprawniony jest do posługiwania się powyższymi danymi w celu wykonywania Usług, a także w celach analitycznych i marketingowych.

§ 20 DANE OSOBOWE

 1. W związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, Strony mogą przekazywać sobie dane osobowe swoich pracowników zaangażowanych w proces realizacji Umowy. Strony potwierdzają, że posiadają podstawę prawną do udostępniania danych osobowych swoich pracowników. Strony będą przetwarzać udostępnione sobie wzajemnie dane pracowników, jako administratorzy tych danych. Pracownikami są również osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 2. Abonent zobowiązuje się wykonać, w stosunku do swojego pracownika, którego dane udostępnia Dostawcy obowiązek informacyjny obciążający Dostawcę na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679.
 3. Abonent, na wezwanie Dostawcy, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania oświadczenia swoich pracowników potwierdzającego wykonanie obowiązku informacyjnego.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Dostawcy.

§ 21 ZMIANY UMOWY, CENNIKA I REGULAMINU

 1. Dostawca powiadamia Abonenta o zmianie Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tej zmiany w życie – na piśmie, bądź o ile Abonent tego zażądał, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej. Abonent, nie później niż do dnia wejścia zmian Cennika w życie, może doręczyć Dostawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Cennika. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Cennika.
 2. Dostawca powiadamia Abonenta o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie – na piśmie, bądź o ile Abonent tego zażądał, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej.
 3. Abonent, nie później niż do dnia wejścia zmian Regulaminu w życie, może doręczyć Dostawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

§ 22 REKLAMACJE

 1. Reklamacja może być złożona w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Dostawcy ustnie do protokołu podczas wizyty Abonenta w Biurze Obsługi Klienta, pocztą w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Dostawcy z użyciem adresu poczty elektronicznej Abonenta używanej do kontaktu z Dostawcą.
 2. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji odbywa się w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.
 3. Reklamacja może być złożona w terminie 2 (dwóch) miesięcy odpowiednio od: ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.
 4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3, pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia.

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie trwania Umowy Abonent obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dostawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Abonenta, w terminie 7 (siedmiu) dni od takiego zdarzenia, a także o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości, przekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję doręczoną na adres wskazany w Umowie uważa się za doręczoną prawidłowo.
 2. Strony stosować będą adresy korespondencyjne oraz adresy poczty elektronicznej wskazane przy zawarciu Umowy. Strony ustalają, że korespondencja prowadzona pocztą elektroniczną z użyciem adresów wskazanych w Umowie uznawana będzie za równoważną formie pisemnej.
 3. Zmiana adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej odbywać się będzie poprzez powiadomienie drogą pisemną lub elektroniczną oraz wymaga zmiany danych w Systemie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez Abonenta lub jego pracowników z Biurem Obsługi Klienta w celu utrwalenia wniosków oraz oświadczeń.
 5. Strony oświadczają, że treść Umowy oraz przekazane sobie wzajemnie w formie ustnej lub pisemnej informacje i dokumenty mają charakter poufny i zobowiązują się do ich nieudostępnienia stronom trzecim bez wyraźnej zgody drugiej Strony.
 6. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony, chyba że ujawnienie następuje:
  • na podstawie Umowy lub innego łączącego Strony stosunku prawnego;
  • co do informacji lub dokumentów, które zostały uprzednio ujawnione;
  • na żądanie organów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
  • pracownikom Strony w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub doradcom w stopniu koniecznym dla realizacji zadań określonych w Umowie lub wymaganych przepisami prawa.
 7. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy również przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Umów zawartych po dniu 01.05.2020 r.